امکان سرویس دهی در بعضی از مراکز مخابراتی وجود ندارد.

لطفا برای استعلام خط و چگونگی راه اندازی سرویس ADSL با ما تماس بگیرید.

( نام مراکز بر اساس حروف الفبا مرتب شده است)

نام مرکز مخابرات پیش شماره ها
آزادگان ۸۸۵۰-۸۸۵۱-۸۸۵۲-۸۸۵۳-۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶
آل اسحاق ۷۷۰۰-۷۷۰۱-۷۷۳۰-۷۷۳۱
آیت ۷۷۲۵-۷۷۲۶-۷۷۲۸-۷۷۸۱-۷۷۸۲-۷۷۸۳-۷۷۸۴-۷۷۶۹-۷۷۹۹
آیت الله کاشانی ۴۴۰۰-۴۴۰۱-۴۴۰۲-۴۴۰۳-۴۴۰۴-۴۴۰۵-۴۴۰۶-۴۴۰۷-۴۴۰۸-۴۴۰۹-۴۴۹۵
ابوذر ۶۶۶۰-۶۶۶۱-۶۶۶۲-۶۶۶۳-۶۶۶۴-۶۶۶۵-۶۶۶۶-۶۶۶۸-۶۶۶۹
اشرفي اصفهاني ۳۳۰۵-۳۳۰۶-۳۳۰۷-۳۳۰۸-۳۳۰۹-۳۳۱۰-۳۳۱۶-۳۳۱۷-۳۳۱۸-۳۳۱۹
اکبری ۷۷۱۱-۷۷۱۴-۷۷۳۲-۷۷۳۳-۷۷۳۴-۷۷۳۵-۷۷۳۹-۷۷۷۸-۷۷۷۹-۷۷۹۶
الغدير ۳۳۰۰-۳۳۰۱-۳۳۰۲-۳۳۰۳-۳۳۰۴-۳۳۴۳-۳۳۶۸-۳۳۶۹-۳۳۷۰-۳۳۷۱-۳۳۷۲-۳۳۷۳
امامت ۷۷۱۵-۷۷۱۶-۷۷۱۷-۷۷۴۰-۷۷۴۱-۷۷۴۲-۷۷۴۳-۷۷۴۶-۷۷۴۷-۷۷۴۸-۷۷۹۸
ایروانی ۵۵۲۴-۵۵۲۵-۵۵۲۶-۵۵۲۷-۵۵۲۸
باهنر ۲۲۰۰-۲۲۶۰-۲۲۶۱-۲۲۶۲-۲۲۶۳-۲۲۶۴-۲۶۶۰
بختیاری ۵۵۲۰-۵۵۲۱-۵۵۲۲-۵۵۲۳
بخششی ۶۶۱۸-۶۶۲۵-۶۶۲۶-۶۶۲۸
بهشتی ۸۸۴۰-۸۸۴۱-۸۸۴۲-۸۸۴۳-۸۸۴۴-۸۸۴۵-۸۸۴۶-۸۸۴۷-۸۸۴۸
پاسدران ۲۲۵۴-۲۲۵۵-۲۲۵۶-۲۲۵۷-۲۲۵۸-۲۲۵۹-۲۲۷۶-۲۲۷۷-۲۲۷۸
پيروزي ۳۳۲۵-۳۳۳۰-۳۳۳۱-۳۳۳۲-۳۳۳۳-۳۳۳۴-۳۳۳۵-۳۳۷۸-۳۳۷۹
پیام نور ۴۴۴۰-۴۴۴۱-۴۴۴۲-۴۴۴۳-۴۴۴۴-۴۴۴۵-۴۴۴۶-۴۴۴۷-۴۴۴۸-۴۴۴۹-۴۴۶۰-۴۴۶۱
تندگویان ۲۲۳۰-۲۲۳۱-۲۲۳۲-۲۲۳۳-۲۲۵۰-۲۲۵۱-۲۲۵۲-۲۲۵۳-۲۶۳۰-۲۶۳۱-۲۶۳۲-۲۶۳۳
توکلی ۴۴۵۰-۴۴۵۱-۴۴۵۲-۴۴۵۳-۴۴۵۴-۴۴۵۶-۴۴۵۷
توحید ۶۶۴۲-۶۶۴۳-۶۶۹۰-۶۶۹۱-۶۶۹۲-۶۶۹۳-۶۶۹۴-۶۶۵۶-۶۶۵۷-۶۶۵۸-۶۶۵۹
جعفری ۲۲۱۷-۲۲۴۰-۲۲۴۱-۲۲۴۲-۲۲۴۳-۲۶۸۰
جماران ۲۲۲۸-۲۲۲۹-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۳-۲۶۱۰-۲۶۱۱-۲۶۱۲-۲۶۱۳-۲۶۶۰
چمران ۶۶۵۶-۶۶۵۵-۶۶۵۴-۶۶۵۳-۶۶۵۲-۶۶۵۱-۶۶۵۰
حافظ ۶۶۷۰-۶۶۷۱-۶۶۷۲-۶۶۷۳-۶۶۷۴-۶۶۷۵-۶۶۷۶
حق شناس ۴۴۷۰-۴۴۷۱-۴۴۷۲-۴۴۷۳-۴۴۷۴-۴۴۷۵-۴۴۷۶
حکمت شعار ۷۷۱۳-۷۷۱۸-۷۷۱۹-۷۷۲۰-۷۷۲۱-۷۷۲۲-۷۷۲۳-۷۷۲۴-۷۷۲۷-۷۷۴۴-۷۷۴۵-۷۷۴۹-۷۷۸۰-۷۷۸۹
خوشقدم ۵۵۸۲-۵۵۸۳-۵۵۸۴-۵۵۸۵-۵۵۸۶
درزی ۳۳۶۰-۳۳۶۱-۳۳۶۲-۳۳۸۸-۳۳۸۹
رمضانی ۵۵۶۴-۵۵۶۵-۵۵۶۶-۵۵۶۷-۵۵۶۸-۵۵۴۶
زارعی ۴۴۱۰-۴۴۱۱-۴۴۱۲-۴۴۱۳-۴۴۱۴-۴۴۱۶-۴۴۱۷
سعادتمند ۴۴۲۰-۴۴۲۱-۴۴۲۲-۴۴۲۳-۴۴۲۴-۴۴۲۵-۴۴۲۶-۴۴۲۷-۴۴۲۸-۴۴۲۹
سلمان فارسی ۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۱-۲۲۱۳-۲۲۱۴-۲۲۳۴-۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۳۷-۲۲۳۸
سید الشهداء ۵۵۱۳-۵۵۱۴-۵۵۱۷-۵۵۷۰-۵۵۷۱-۵۵۷۲-۵۵۷۳-۵۵۷۴-۵۵۷۵-۵۵۷۶-۵۵۷۷-۵۵۷۸-۵۵۷۹
سیزده آبان ۵۵۰۰-۵۵۰۱-۵۵۰۲-۵۵۰۳-۵۵۱۰-۵۵۵۰-۵۵۵۱-۵۵۵۲-۵۵۵۳-۵۵۵۴
شهداي گمنام ۷۷۰۴-۷۷۰۵-۷۷۰۶-۷۷۰۷-۷۷۰۸-۷۷۳۶-۷۷۳۷-۷۷۳۸
شهید دستغیب ۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵
شهيد نظری ۷۷۵۴-۷۷۵۵-۷۷۵۶-۷۷۵۷-۷۷۵۸-۷۷۵۹
شهید غریبی ۲۲۲۰-۲۲۲۱-۲۲۲۳-۲۲۲۴-۲۲۶۷-۲۲۶۸-۲۲۶۹
شیخ فضل الله نوری ۸۸۰۳-۸۸۰۴-۸۸۰۵-۸۸۰۴-۸۸۰۶-۸۸۲۱-۸۸۶۰-۸۸۶۱-۸۸۶۲
صالح طبري ۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۸-۴۴۶۹
عاطف ۷۷۲۹-۷۷۷۰-۷۷۷۱-۷۷۷۲-۷۷۷۳-۷۷۷۴-۷۷۸۶-۷۷۸۷-۷۷۸۸
عرب سرخی ۳۳۳۸-۳۳۳۷-۳۳۳۹-۳۳۷۴-۳۳۷۵-۳۳۷۶-۳۳۷۷
فرد اسدی ۶۶۰۰-۶۶۰۱-۶۶۰۲-۶۶۰۳-۶۶۰۴-۶۶۰۵-۶۶۰۶-۶۶۰۷-۶۶۰۸
قدس ۸۸۰۰-۸۸۰۱-۸۸۰۲-۸۸۳۳-۸۸۳۵-۸۸۶۳
قدوسی ۲۲۲۲-۲۲۲۵-۲۲۲۶-۲۲۲۷-۲۲۹۰-۲۲۹۱-۲۲۹۲-۲۶۴۰
قندی ۵۵۱۵-۵۵۱۶-۵۵۵۷-۵۵۵۸-۵۵۶۰-۵۵۶۱-۵۵۶۲-۵۵۶۳-۵۵۶۹-۵۵۸۰-۵۵۸۱-۵۵۸۹
کاظمیان ۴۴۳۰-۴۴۳۱-۴۴۳۲-۴۴۳۳-۴۴۳۵-۴۴۳۶
کرمی ۶۶۲۰-۶۶۲۱-۶۶۲۲-۶۶۲۳-۶۶۲۴-۶۶۲۹-۶۶۳۰-۶۶۳۱-۶۶۳۲
کلانتری ۸۸۱۹-۸۸۲۰-۸۸۶۴-۸۸۶۵-۸۸۶۶-۸۸۶۷-۸۸۷۷-۸۸۷۸-۸۸۷۹-۸۸۸۷-۸۸۸۸
لطیفی ۲۲۹۳-۲۲۹۴-۲۲۹۵-۲۲۹۶-۲۲۹۷-۲۲۹۸
مالک اشتر ۶۶۳۵-۶۶۳۶-۶۶۳۷-۶۶۶۷-۶۶۸۳-۶۶۸۴-۶۶۸۵-۶۶۸۶-۶۶۸۷-۶۶۸۸-۶۶۸۹
مجتمع بوستان پونک ۴۴۴۹۸-۴۴۴۹۹
محسنیان ۶۶۷۸-۶۶۷۹-۶۶۸۰-۶۶۸۱-۶۶۸۲
محلاتی ۲۲۴۴-۲۲۴۵-۲۲۴۶-۲۲۴۷-۲۲۴۸-۲۲۴۹
مدنی ۸۸۹۵-۸۸۹۶-۸۸۹۷-۸۸۹۸-۸۸۹۹
مرحوم نهری ۸۸۰۷-۸۸۰۸-۸۸۰۹-۸۸۳۶-۸۸۳۷-۸۸۳۸-۸۸۵۶-۸۸۵۷-۸۸۵۸-۸۸۵۹-۸۸۶۸-۸۸۶۹
مشهدی مهدی ۳۳۴۵-۳۳۴۶-۳۳۴۷-۳۳۴۸-۳۳۴۹-۳۳۵۷-۳۳۸۶-۳۳۸۷-۳۳۸۹
مطهری ۸۸۱۰-۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۲-۸۸۵۵
مفتح ۲۲۸۴-۲۲۸۵-۲۲۸۶-۲۲۸۷-۲۲۸۸-۲۲۸۹
ملت ۳۳۱۱-۳۳۹۰-۳۳۹۱-۳۳۹۲-۳۳۹۳-۳۳۹۴-۳۳۹۵-۳۳۹۶-۳۳۹۷-۳۳۹۸-۳۳۹۹
منتظری ۵۵۹۰-۵۵۹۱-۵۵۹۲-۵۵۹۳-۵۵۹۵-۵۵۹۶-۵۵۹۷
مهدیه ۵۵۳۶-۵۵۳۷-۵۵۳۸-۵۵۳۹-۵۵۴۸-۵۵۴۹
نبوت ۷۷۹۰-۷۷۹۱-۷۷۹۲-۷۷۹۳-۷۷۹۴-۷۷۹۵
نصراللهي ۸۸۲۴-۸۸۲۵-۸۸۲۶-۸۸۲۷-۸۸۲۸
نواب ۵۵۴۰-۵۵۴۱-۵۵۴۲-۵۵۴۳
ولیعصر (عج) ۷۷۵۰-۷۷۵۱-۷۷۵۲-۷۷۵۳-۷۷۶۰-۷۷۶۱-۷۷۶۲-۷۷۶۳-۷۷۶۴-۷۷۶۵-۷۷۶۷-۷۷۶۸
هجرت ۳۳۱۴-۳۳۱۵-۳۳۶۴-۳۳۶۵-۳۳۸۰-۳۳۸۱-۳۳۸۲-۳۳۸۳-۳۳۸۴-۳۳۶۶-۳۶۰۵
هفت تیر ۸۸۱۴-۸۸۳۰-۸۸۳۱-۸۸۳۲-۸۸۳۳-۸۸۳۴-۸۸۸۱-۸۸۸۲-۸۸۸۳-۸۸۸۴-۸۸۸۶
یزدانپناه ۴۴۸۰-۴۴۸۱-۴۴۸۲-۴۴۸۳-۴۴۸۴-۴۴۸۵-۴۴۸۶-۴۴۸۷